www.rimlina.lt SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Šios naudojimosi svetaine ir savitarna taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių ir Privatumo politikos reikalavimų.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.rimlina.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama R.Giniočio įmonės Rimlina (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 167213298, buveinės adresas: Kalnėnų 27, Mažeikiai.

1.2. Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.

  1. Privatumo politika

2.1. Asmeninė informacija, kuri pateikta interneto svetainėje arba surinkta per interneto svetainę ar ryšium su ja, bus naudojama tik pagal Bendrovės privatumo politiką ir šioms naudojimo taisyklėms galioja privatumo politika, kaip ir nurodyta šioje interneto svetainėje.

  1. Intelektinės nuosavybės apsauga

3.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

3.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Bendrovės nuosavybė, arba Bendrovė juos naudoja teisėtai, su nuosavybės savininkų sutikimu ir žinia.

  1. Susijusios svetainės

4.1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau – Susijusios svetainės).

4.2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

4.3. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės.

  1. Bendrovės atsakomybė

5.1. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo nes jos veikimą gali įtakoti veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios. Tačiau Bendrovė įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės veikimą, tačiau Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jei Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės veikimo sutrikimus. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovės Paslaugos teikiamos be jokių Bendrovės patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

  1. Atsakomybės ribojimas

6.1. Bendrovė šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją parengė profesionaliai ir kruopščiai, remdamasi savo žiniomis, pagal vidaus ir išorės šaltinius. Šią informaciją siekiame nuolat plėsti ir tikslinti. Informacija skirta pristatyti Bendrovę ir jos atstovaujamus prekės ženklus bei produktus, tačiau nepateikiamas joks aiškus ar numanomas pareiškimas arba garantija, kad visa informacija yra teisinga, išsami ar pati naujausia.

6.2. Šiame tinklalapyje pateikta informacija neatleidžia Jūsų nuo pareigos ją tikrinti. Jeigu reikėtų patarimo ar nurodymų dėl produktų, prašome kreiptis tiesiogiai į Bendrovę Bendrovės kontaktais.

6.3. Šio tinklalapio vartotojai pareiškia, kad sutinka su prieiga prie tinklalapio ir prie jo turinio savo sąskaita. Nei Bendrovė, nei tretieji asmenys, dalyvavę rašant, kuriant ar reklamuojant šį tinklalapį, negali būti laikomi atsakingais už žalą, patirtą dėl prieigos prie šio tinklalapio ar negalėjimo prie jo prieiti, dėl naudojimosi šiuo tinklalapiu ar negalėjimo juo naudotis arba dėl to, kad buvo remtasi šiame tinklalapyje pateikta informacija.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1. Taisyklių vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Jei Vartotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.

7.3. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

7.4. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinio atnaujinimo data: 2019-04-14